Hạnh Nguyện Và Sám Hối Quán Thế Âm
Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thưc hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ