Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật
Hòa Thượng Thích Nhật Quang
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Ngọc Châu, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Trần Vũ