Hạn Chế Sân Hận Trải Rộng Tình Thương

Tỳ Khưu Visuddhàcàra – Minh Tâm biên dịch
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan