Hải đức

Từ điển Đạo Uyển


海徳; C: hăi dé; J: kaitoku; Đức rộng lớn mênh mông như biển.