hắc bạch nhị nguyệt

hắc bạch nhị nguyệt

黑白二月 ( 黑hắc 白bạch 二nhị 月nguyệt )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)由十五夜之滿月前十五日曰白月,後十五日曰黑月。此一月兩分之名,乃印度之曆法。如言黑月白月,黑分白分。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 由do 十thập 五ngũ 夜dạ 之chi 滿mãn 月nguyệt 前tiền 十thập 五ngũ 日nhật 曰viết 白bạch 月nguyệt , 後hậu 十thập 五ngũ 日nhật 曰viết 黑hắc 月nguyệt 。 此thử 一nhất 月nguyệt 兩lưỡng 分phân 之chi 名danh , 乃nãi 印ấn 度độ 之chi 曆lịch 法pháp 。 如như 言ngôn 黑hắc 月nguyệt 白bạch 月nguyệt , 黑hắc 分phần 白bạch 分phần 。

About The Author

tangthuphathoc
error: