Ha trách

Từ điển Đạo Uyển


呵責; C: hēzé; J: kashaku; S: vigarhante; P: vigarahati; Quở trách nghiêm khắc, phê phán, khiển trách, quở trách.