Hà tất

Từ điển Đạo Uyển


何必; C: hébì; J: kahitsu; Có các nghĩa: 1. Cần gì phải; sao phải?; 2. Có thể như thế nầy…, có thể như thế kia. Từ ngữ biểu thị tính chất phỏng chừng, không dứt khoát.