Hà huống

Từ điển Đạo Uyển


何況; C: hékuàng; J: kakyō; Từ ngữ nhấn mạnh vào sự phủ định hoặc khẳng định.