Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ
Hòa Thượng Thích Giác Thông
Diễn đọc: Thùy Tiên, Nam Trung