Góp Nhặt Lời Phật Tổ

HT Thích Duy Lực dịch
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Chiếu Thành