GÓC NHÌN PHẬT GIÁO VỀ PHÁ THAI
& HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI

Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan