Giới Không

Giới Không

Từ điển Đạo Uyển


戒空; ~ tk. 12 Thiền sư Việt Nam, thuộc phái Tì-ni-đa Lưu-chi đời thứ 15. Sư đắc pháp nơi Thiền sư Quảng Phúc và sau truyền lại cho đệ tử là Trí Thiền. Sư tên tục là Nguyễn Tuân, quê tại Mãn Ðầu. Thuở nhỏ, Sư đã hâm mộ Phật pháp, sớm xuất gia tu học với Thiền sư Quảng Phúc tại chùa Nguyên Hoà trên núi Chân Ma. Nơi đây, Sư ngộ được tông chỉ. Rời Quảng Phúc, Sư đến Lịch Sơn lập am tu thiền, sau rời am chống gậy xuống núi tuỳ duyên hoằng đạo. Vua Lí Thần Tông nhiều lần mời về Kinh nhưng Sư đều từ chối, mãi sau bất đắc dĩ nhận lời và trụ trì chùa Gia Lâm. Về già, Sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Bát quận Mãn Ðẩu. Một hôm, Sư không bệnh nói kệ dạy chúng: 我有一事奇特。非青黃赤白黑 天下在家出家。親生惡死爲賊 不知生死異路。生死秖是失得 若言生死異塗。賺卻釋迦彌勒 若知生死生死。方會老僧處匿 汝等後學門人。莫認盤星軌則 Ngã hữu nhất sự kì đặc Phi thanh hoàng xích bạch hắc Thiên hạ tại gia xuất gia Thân sinh ố tử vi tặc Bất tri sinh tử dị lộ Sinh tử chỉ thị thất đắc Nhược ngôn sinh tử dị đồ Trám khước Thích-ca Di-lặc Nhược tri sinh tử sinh tử Phương hội lão tăng xứ nặc Nhữ đẳng hậu học môn nhân Mạc nhận bàn tinh quỹ tắc *Ta có một việc kì đặc Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng Cả người tại gia xuất gia Thích sinh chán tử là giặc Chẳng rõ sinh tử khác đường Sinh tử chỉ là được mất Nếu cho sinh tử khác đường Lừa cả Thích-ca Di-lặc Ví biết sinh tử sinh tử Mới hiểu lão tăng chỗ náu Môn nhân, hậu học, các người Chớ nhận khuôn mẫu phép tắc. Nói xong, Sư cười một tiếng lớn rồi chắp tay viên tịch.

Related posts

error: