Gìn Lòng
Diệu Huyền

Lòng không giận dữ mới khen hay
Xe chạy đang nhanh thắng được tài
Không ngạo, chẳng kiêu, vô chấp trước
Lòng thanh ý tịnh chẳng hề phai
Sáu căn tự chủ không cần bế
Sáu thức thường lau sáng tỏ bày
Đối cảnh chơn tâm nhìn được suốt
Hồng trần sạch bụi hiện như lai.