GIÀ ĐÀ KIM CƯƠNG CHÂN NGÔN

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Na mộ la đát na đát la dạ dã

Na mạc thất chiến trà, phộc nhật-la bả noa duệ, ma ha gia khất xoa, tế na bả đá duệ

Na mô bà nga phộc để, a lý dã phộc nhật-la nga đà lý, a nỉ khả la tư-di, sa đá sa hạ tát-la, bát-la nhật-la lý đá địa bát-đá, để nhạ giả tế, ô nga-la tỳ ma bà gia nễ khả duệ, dụ kỳ duệ, đà-phộc đà xá nỉ, đát-la duệ vĩ kế lật-na kế tử duệ, a nỉ khả, vĩ vĩ đà, lỗ bả phệ sa đà la nễ duệ.

Y ế hề hứ, bà nga phộc để, ma hạ phộc nhật-la nga đà lý, đát-la gia nhượng, la đát-na năng sa để duệ na

Đát nễ dã đà

Án, a khả đồ a khả đồ, phộc la đề bạn, ma hề xả-phộc lăng, nga lỗ đằng vĩ sắt-nỗ cổ ma lăng, bà-la hạ ma năng, ấn đằng-lăng, tả đằng-lăng, a địa đăng gia khất-tẩy, la khất-xoa, tăng bộ đẳng bỉ xả lỗ cẩu bạn trừng, a kỳ-nễ gia măng phộc lỗ năng cổ phệ lăng địa-lật đá la sắt trí-lăng, vĩ lỗ đồ tuyên, vĩ lỗ bả khất-tẩy tăng cổ khả lật-năng để-lý khả lật năng, tát-độ la khả lật-năng, cổ khả lật-năng

Ma hạ khả lật-năng, ma hạ khả lăng na địa kế xá-phộc lăng tỳ-lăng nghĩ lý, vi na dã tuyên, vĩ na gia tuyên, đà ma tuyên, bán tả tuyên, lô hạ tuyên, sái sắt-vi đệ phộc cổ tra-dã gia nữ-lăng, ma hạ khả để-dã gia, nữ-lăng, y sái nữ-lăng, nãi lý để dưỡng gia, sa tất-vĩ nữ-lăng khả lý.

Ma hạ khả lăng phộc nhật-la khả lăng chủ la khả lăng, a nga nễ-dựng, phộc gia tỳ-dưỡng, sái lý khả phộc để, sa đá khất-tẩy, sa ngật-đăng, ấn đà-la nễ phộc-la ha-ma nễ cô ma lăng, ma hề tát-phộc lăng, phệ sắt-noa, vĩ tô bà cường tả mẫunương, lâu địa-lăng, phộc la dữ cẩu phệ lăng duệ cát-nễ duệ, sa ma duệ, để sắt-tra để đảng, a phộc lật-đa dĩ tả nhị thủy cừ-lăng kỳ-lật ha-na, kỳ-lật ha na

Án, ngộ lỗ ngộ lỗ, hổ lỗ hổ lỗ, chủ lỗ chủ lỗ, mẫu lỗ mẫu lỗ, đà ma đà ma, la nga la nga, bố la bố la, bố la gia bố la gia, a vĩ sa a vĩ sa, bà nga phộc để, ma ha phộc nhật-la nga đà lý tử đà thất-giả noa, ma ha phộc nhật-la bả nễ, la nhược, bả gia để

Án, khất-lý ha, hề, ha ha ha, hồng, phá tra, tát-phộc hạ

 

GIÀ ĐÀ KIM CƯƠNG CHÂN NGÔN

_Hết_

23/09/2008