Duyên Giác Phật

Từ điển Đạo Uyển


緣覺佛 Ðộc Giác Phật