Duy thức nhị thập luận thuật kí

Duy thức nhị thập luận thuật kí

Duy thức nhị thập luận thuật kí

Từ điển Đạo Uyển


唯識二十論述記; C: wéishì èrshílùn shùjì; J: yuishiki nijūron jukki; Tác phẩm của Khuy Cơ, 2 quyển. Luận giải về Duy thức nhị thập luận (唯識二十論) của Huyền Trang.

error: