DUY THỨC HỌC
Hòa thượng Thích Thắng Hoan giảng
Thực hiện tại chùa Quang Thiện
Quay Clip: Thiện Hạnh