Đường Ta Đi

Thơ: Tuệ Kiên & Mật Nghiêm
Phổ nhạc: NS Nguyễn Hải Hà Lan Phương

doahong