ĐƯỜNG PHẬT ĐI
(PHẬT TỔ ĐẠO ẢNH)
Hòa Thượng Hư Vân & Hòa Thượng Tuyên Hóa biên soạn
Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm & Bác sĩ Trần Văn Nghĩa
 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học