ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA
Hòa Thượng Hư Vân
Thích Hằng Đạt & Nguyên Phong phóng tác
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh