ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

(Hòa Thượng Hư Vân)

Thích Hằng Đạt & Nguyên Phong phóng tác
Diễn đọc: Tâm Từ