Ðức Huệ

Ðức Huệ

Ðức Huệ

Từ điển Đạo Uyển


德慧; S: guṇamati; Một Ðại luận sư của Duy thức học (s: yo-gācāra, vijñānavāda), thầy của An Huệ (s: sthiramati).

error: