Dục bạo lưu

Từ điển Đạo Uyển

欲暴流; C: yùbàoliú; J: yokubōru;

Dòng chảy mãnh liệt của ái dục (s: kāma-ogha), đặc biệt theo hướng 5 trần cảnh. Là một trong Tứ bạo lưu. Tương đương nghĩa Dục lậu (欲漏).