Du-già sư

Từ điển Đạo Uyển

瑜伽師; S: yogi, yogin, sādhaka, tantrika; hoặc Du-già tăng;

Chỉ người tu tập Du-già (s: yoga), đặc biệt là những người tu tập theo các Tan-tra, danh từ dùng cho nữ giới là Du-già ni (s: yoginī).
Thật sự thì không có sự khác biệt nào giữa một Du-già sư và một Tỉ-khâu về mặt tu tập thực hiện thiền định, nhưng danh từ Du-già sư thường được dùng để chỉ những người tu tập “tự do” hơn, không Thụ giới tỉ-khâu và cũng không sống cố định trong một Tinh xá.