Du Già Bí Mật Tam Muội Gia Ấn

Hai tay buộc các ngón bền chắc (Kiên Cố Phộc), Đàn Tuệ (2 ngón út), Thiền Trí (2 ngón cái) đều cùng hợp dựng dính nhau.

Dùng Ấn cảnh giác, tụng Mật Ngôn là:

“Ấn, phộc nhật-la bát na-ma, tam ma gia, tát-đát-phạm”