Đồng tham

Từ điển Đạo Uyển


同參; C: tóngcān; J: dōsan; Huynh đệ cùng tu tập chung một thầy hay chung một tu viện. Bạn đồng tu.