Động chuyển

Từ điển Đạo Uyển


動轉; C: dòngzhuăn; J: dōten; Sự chuyển động và thay đổi (sự biến đổi).