Ðốn ngộ nhập đạo yếu môn luận

Từ điển Đạo Uyển


頓悟入道要門論; J: tongo nyūdō yōmon-ron; Một tác phẩm quan trọng của Thiền tông, được Thiền sư Ðại Châu Huệ Hải biên soạn.