ĐỜI TU SĨ

Thân tặng Đại Chúng để kỷ niệm khoá tu học mùa hè năm 1991 tại Tu Viện Kim Sơn.

Thảnh thơi một gánh quảy an nhiên
Phủi sạch trần ai bao chướng duyên
Thay áo tình yêu choàng áo đạo
Tẩy tâm ô trược hiện tâm thiền
Đắp xây chánh niệm qua bờ giác
Hoá độ quần mê thoát nẻo phiền
Soi sáng phù du sanh tử kiếp
Triển khai Diệu Pháp hướng chân nguyên.