ĐỜI GIẢ TẠO
HT Thích Thắng Hoan

Chen chúc nhau chi giữa chợ đời
Bôn ba danh lợi giọt sương rơi
Phong trần xám mặt bao cành liễu
Tóc điểm hoa râm mấy lớp người
Gác tía lầu son tuồng ảo mộng
Công hầu khanh tướng hí trường nơi
Thiêu thân lắm kẻ lao đầu mãi
Rốt cuộc còn chi phủi hết rồi…. !!!