Ðô-ka-ri-pa

Từ điển Đạo Uyển


S: dhokaripa; “Khất sĩ với bình bát”; Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, không rõ sống thời đại nào. Ông là kẻ ăn xin ở Hoa Thị thành (s: pāṭaliputra), không có gì hơn ngoài bình bát, trong đó ông để mọi thứ xin được. Lần nọ ông không xin được gì, bình bát trống rỗng. Thấy một vị Du-già sư đi qua, ông hối tiếc là không có gì để cúng dường. Thế nhưng vị này cho ông nhập môn Hô Kim cương tan-tra (s: hevajra-tantra), Quán đỉnh cho ông và dạy: Hãy nghe, Ðô-ca-ri, hãy đặt mọi dạng hình, trong bình bát Không gian, và xem chúng là một. Ðô-ka-ri-pa thiền quán như vậy, chỉ ba năm sau ông đạt thánh quả Ðại thủ ấn tất-địa (s: mahā-mudrāsiddhi). Sau đó ông vẫn tiếp tục mang bình bát đi rong. Nếu có ai hỏi, ông trả lời: Bình bát của tính Không, ta đặt vào trong đó, mọi bố thí khất thực, đó chính là Ðại lạc. Ðô-ca-ri ham muốn, Ðại lạc của tính Không, hiểu chưa, hỡi các người? Chứng đạo ca của ông như sau: Trong không vô biên xứ, (Tự tính của bình bát), ta đặt mọi tri kiến, (tự tính của mọi sự). Không, Tri kiến là Một, Du-già sư hạnh phúc, đã đạt bờ chứng thật. Đồ sức hương man 塗飾香鬘; C: túshìxiāngmán; J: zushoku kō-man; Tự trang điểm mình bằng châu báu và hương thơm, giới tăng sĩ Phật giáo, là một điều không được làm, là 1 trong 10 giới cấm.