ĐỒ BIỂU NHƯ Ý MA NI CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG
THỨ ĐỆ NIỆM TỤNG BÍ MẬT TỐI YẾU LƯỢC PHÁP

Hán dịch: Hán dịch: GIẢI THOÁT SƯ TỬ
Việt dịch: Huyền Thanh

 

TƯỚNG MẠO PHẨM THỨ NHẤT

Nay ta sẽ nói Pháp Suy tư
Ba loại Chân ngôn theo thứ tự
Thoạt dùng ĐẠI TÂM gia trì ngoài
Thứ hai CĂN BẢN lại tưởng trong
Thứ ba TIỂU TÂM thông nội ngoại
Cần giữ được tâm không thác loạn
Như vậy Chân Ngôn của Ba đạo
An lập Hành Giả ĐỊA MINH VƯƠNG
Nếu có tu Tam Muội Gia này
Cần đủ bảy loại tướng Thù Thắng
Giống như Luân Vương cầm bảy báu
Vua bốn Thiên Hạ đều giáng phục
Tiếp, nói thuận theo Pháp niệm tụng
Lại chọn đất tốt lành thanh tịnh
Hoặc tại sường núi hoặc bờ ao
Hoặc tại Già Lam nơi tĩnh thất
Hoặc trong Thần tháp Xá Lợi Phật
Cần giữ gìn tâm làm đủ cả
Trước tiên TRỊ ĐỊA như giáo mệnh
Tiếp, lại đặt bày Đức Bản Tôn
Hành giả tự mình bày tòa ngồi
Mặt Tây đặt Bản Tôn trước mặt
Hành giả đối tượng ngồi mặt Đông
Tắm gội sạch sẽ, thân xoa hương
Mặc quần áo mới đẹp sạch sẽ
Lại cầm mọi loại vật cúng dường
Mỗi bước tưởng sen tám cách đỡ
Giữ tưởng biến đất không cấu uế
Gia trì hộ thân vào tĩnh thất
Đặt bày trước Tượng rồi niệm tụng

ĐẠI TÂM MẬT NGÔN PHẨM THỨ HAI

Trước dụng Đại Tâm Chân ngôn Vương
Tắm gội sạch sẽ kết Pháp Hộ
Chú nước rưới thân gia trì áo
Lại nên tưởng niệm đều thành tựu
Như năm loại này tùy thứ tự
Đều dùng Đại Minh và Bản Ấn

“Án Ba đát ma chuẩn đá mạt ni ma hạ nhạ phộc la Hồng”

Táo Đậu (bát bằng gỗ dùng để tắm) là vật dùng tắm gội đều chú vào 7 biến sau đó tắm rửa.
Tưởng nước màu trắng
Giống như sương sớm
Lại tưởng tự thân
Cấu uế phiền não
Nhậ nước này xong
Đốt tất cả Trần (bụi bặm)
Thảy đều hết sạch
Tắm gội xong rồi
Cần phải tẩy tịnh
Lấy chút ít đất
Gia trì bảy biến
Tùy lúc tẩy tịnh
Sau đó mặc áo

Thời các áo đó cũng lại gia trì 7 biến và tác tưởng là:

Nay, thân của Ta
Mặc giáp Kim Cương
Y Pháp xin xong
Liền đem vảy thân
Dùng một bụm nước
Rưới vảy lên thân
Tưởng trong Hư không
Mưa các hoa báu
Trùm khắp thế giới
Lìên phải hộ thân
Kết Mật Ấn này
Tụng trì bảy biến
Ấn ở bảy nơi
Tim với hai vai
Hai mắt, hai gối
Buông Ấn trên đỉnh

Thành Đại Hộ Thân xong, liền nên Kết Giới

Nếu kết Đàn Giới
Mở bốn cánh cửa
Chẳng nên Kết Giới
Nếu làm Kết Hộ
Đều nên dụng Tâm

Cũng phô bày theo thứ tự, liền làm các việc khải thỉnh.

CĂN BẢN MẬT NGÔN PHẨM THỨ BA

Lại nói Pháp Nghi Quỹ Căn Bản
Tưởng niệm phụng thỉnh Đại Thánh Tôn
Tụng Mật ngôn này và kết Ấn
Mỗi mỗi tự tưởng qua núi kia
Giữ tâm đỉnh lễ mà phụng thỉnh
Nghinh dẫn Tôn Giả vào Đạo Trường
Lại dùng Át Già mà trao cho
Hương, hoa, thức ăn uống, hương xoa
Đèn, lọng, phan, phướng và âm nhạc
Như Pháp cúng dường Minh Vương Ấn
Tưởng niệm cúng dường Tôn Giả xong
Tùy cầm tràng hạt tụng Mật Ngôn
Hối lỗi đời trước và phát nguyện
Chí thành ngồi thẳng quán Minh Vương

Hành giả ngồi ngay thẳng trước mặt tượng mà suy tư, giữ tâm chân thành quán núi Bố Đa Lặc Già (Potalaka) với mọi trang nghiêm, hoa quả tươi tốt.

Trên đỉnh núi ấy
Cung điện Thánh Giả
Vốn ở trong đó
Nên tưởng Thánh Giả
Ngồi yên trong điện
Đầy đủ thù diệu
Trang nghiêm thân thể
Hành Giả ở đây
Bên trong Tâm tưởng
Tự đến núi ấy
Nghinh thỉnh Tôn Giả
Dẫn vào Đạo Trường
Ở chính giữa Đàn
Trên đài hoa sen
Đặt bày Thánh Giả
Tiếp, dâng nước Át Già
Ở bình đồng mới
Hoặc dùng sứ trắng
Chứa đầy nước thơm
Dâng lên Thánh Giả
Liền tụng Chân Ngôn
Lại tưởng nước này
Thánh giả nhận xong
Vảy khắp bốn phương
Và vảy Diệu Thân

Hành giả tinh tế quán Bản Tôn vảy nước xong thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới giống như lưu ly trong ngoài sáng suốt. Bên trong không có một vật.

Dâng ÁT GIÀ xong
Tiếp lại cúng dường
Hương hoa ẩm thực
Hương xoa, hương bột
Đèn lọng, các việc
Mỗi mỗi gia trì
Chân ngôn với Ấn
Cúng dường xong rồi

Ở trước mặt Bản Tôn Thánh Giả, hối tạ thân ấy, có thể trách mắng lỗi lầm của mình.

Tiếp lại phát nguyện
Tùy tâm mong cầu
Thảy đều bày tỏ
Ở trong tưởng ấy
Kết Đàn ba cửa
Chỉ lưu bốn phương
Lại kết Đại Giới
Ngoài thân, bốn phương
Phô bày chung quanh
Và Hư Không Giới
Tiếp dùng hương xoa
Xoa tay, cánh tay
Sau đó niệm tụng

Cầm tràng hạt, dùng tâm trân trọng. Chắp 2 tay lại nâng lên đội trên đỉnh đầu 3 lần rồi nói rằng:

Con niệm giữ tâm
Phụng sự Thánh Giả
Trì Mật Ngôn này
Nguyện xin Tôn giả
Chẳng bỏ Đại Bi
Đừng ngược Bản Thệ
Phát Hoằng Thệ Nguyện
Mau hiện tất cả
Thân diệu trang nghiêm
Nếu con nhìn thấy
Hiện thân liền được
Chứng PHÁP VÂN ĐỊA
Thường hầu Tôn Giả
Chẳng lìa tả hữu (hai bên trái phải)
Phát nguyện này cong
Liền tụng CĂN BẢN BÍ MẬT CHÂN NGÔN là:
1)Nẵng mô A la đát nẵng đát la dạ dã
2)Nẵng mô A ly dã
3)Phộc lộ chỉ đế
4)Thấp phộc la dã
5)Mạo địa tát đát phộc dã
6)Ma ha tát đát phộc dạ
7)Ma hạ ca lô ni ca dã
8)Đát nễ dã tha
9)Án
10)Tả khất la phộc để
11)Chuẩn đá mạt ni
12)Ma ha bả nạp minh
13)Lỗ lỗ để sắt tra
14)Nhập phộc la
15)A khất la sái dã
16)Hồng phán tra
17)Sa phộc hạ

Tụng Chân Ngôn này, ở trong 7 ngày mãn 10 vạn biến thì Thánh Giả liền hiện ra trước mặt người trì tụng. Tùy theo Tâm mong cầu đều được thành tựu.
Nếu thường trì niệm
Mỗi ngày ba thời
Mỗi thời trì niệm
Một ngàn tám biến (1.008)
Hoặc trăm tám biến (108)
Mãn số như vậy
Ba mươi vạn biến
Liền thành Tất Địa
Mỗi thời đều làm
Các việc nghinh tống
Pháp đẳng PHÓ CHÚC Đại Tâm Mật ngôn là:
“Án, phộc la ná, bả nạp minh, chuẩn đá mạt ni, ma hạ nhập phộc la, Hồng phán tra, Sa phộc hạ”.

TIỂU TÂM MẬT NGÔN PHẨM THỨ TƯ

Lại nói Tối Thắng Tiểu Tâm Vương
Hay thành tất cả các Tất Địa
Ba nghiệp cùng dùng kết Diệu Ấn
Tụng bí Chân Ngôn mà phó chúc
Lại ở trong tưởng trừ Kết Giới
Tiếp dâng Át Già vảy bốn phương
Trách mắng lỗi xong, khởi xấu hổ
Dẫn Đại Thánh Giả về Bản cung
An bày Tôn Giả trong điện xong
Từ biệt, tự niệm hoàn Bản cung

_ Lại nữa Hành Giả
Lúc trì tụng xong
Nên tác phó chúc
Kết Mật Ấn này
Và tụng Chân ngôn
Phó chúc Thánh Giả
Nói là như vầy
“Bao nhiêu biến số
Với công phu trì
Phó chúc Thánh Giả
Nguyện xin Tôn Giả
Thọ nhận phòng hộ
Đừng khiến tan mất
Lại tưởng tay ấn
Giống như Bảo Tạng
Tất cả biến số
Đặt để trong Tạng
Trao cho Thánh giả

_ Thánh Giả nhận xong
Đặt trong hoa sen
Làm phó chúc xong
Nên sám hối lỗi
Phát hoằng thệ nguyện
Sau đó lại tác
Thánh Giả hoàn cung
Pháp dùng dẫn tống
Liền trừ kết giới
Lại lấy nước thơm
Tán rải bốn phương
Với dâng Thánh Giả
Liền nên dẫn tống
Lại kết Mật Ấn
Và tụng Chân ngôn

_ Lại tưởng tự thân
Hoàn tống Thánh Giả
Đến tận Bản cung
An bày trong điện
Thánh giả ngồi xong

Tự nên (TỰ KHỨ) từ giã Quay về Bản phương Tiểu Tâm Mật ngôn là:

“Án phộc la ná bả nạp minh Hồng” 

Nay Ta nói về tướng mạo của Mật Ấn. Thoạt tiên kết Đại Ấn dùng mọi loại hương xoa, xoa lên bàn tay, cánh tay. Sau đó kết Ấn đưa lên đỉnh đội. Chắp 2 tay lại đặt ngang trái tim, hai ngón út và 2 ngón vô danh cùng móc nhau trong lòng bàn tay. Đem 2 ngón trỏ đè lên lóng thứ hai trên lưng ngón giữa. Kèm duỗi 2 ngón cái.

Đây là ĐẠI TÂM
Chân ngôn Mật Ấn
Cần yếu cùng dùng
Nơi tác gia trì
Bí mật ngôn ấy
Cùng tụng bảy biến
Các ẤN đều ấn
Hoặc ném hoặc chỉ
Cần yếu tưởng thành
Mỗi mỗi như Pháp
Chẳng được tựu trung
Tâm duyên cảnh giác
Tùy thuận thế Pháp
Đi, đứng, ngồi, nằm
An tại Chư Phật
Cảnh giới thâm sâu
Nếu có Hành giả
Tu tập quán này
Chẳng lâu liền thành
NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ
Đệ nhị Căn Bản Chân ngôn Ấn:

Đặt 2 cổ tay chạm nhau, đặt trước ức ngực, bung rải 10 ngón tay. Duỗi kèm 2 ngón út, 2 ngón cái giống như hình hoa sen. Cùng y theo Pháp Ấn lúc trước mà chỉ.

Riêng lúc nghinh thỉnh thì đưa ngón cái đi qua đi lại.

Đệ tam Tiểu Tâm Chân ngôn Ấn:

Chắp 2 tay lại giữa rỗng, giống như hoa sen chưa nở. Nếu phó chúc thì y theo trứơc tưởng niệm, phát khiển Tôn giả thì mở 2 ngón cái. Tiểu Tâm Mật Ấn này thông tất cả nơi dùng thuộc Liên Hoa Bộ.

Nay Ta ở trong Đại Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia, lược ra thứ tự niệm tụng Bí mật thâm sâu này. Người hành kia chẳng được trao truyền sai lầm như giữ con mắt của mình. Tất cả Thánh Giả đều đại hoan hỷ ghi nhớ người này. Tất cả Thiện Thần ngày đêm thường hộ bên cạnh chẳng lúc nào xa lìa.

THÀNH TỰU THẾ GIAN XUẤT THẾ GIAN TRỪ TAI, HỘ MA NIỆM TỤNG PHẨM THỨ NĂM

Nay Ta thuận nơi Liên Hoa Bộ
Lược nói NHƯ Ý MA NI LUÂN
Hay thắng các Bộ Tối Bí mật
Thành tựu Thế Pháp, Xuất Thế Pháp
Niệm tụng đều có 4 loại Pháp
Hành giả lắng nghe điều Ta nói
Thoạt tác “Tức Tai gia trì Pháp” (TỨC TAI)
Thứ hai “Tăng Ích” thành Phước Trí (TĂNG ÍCH)
Thứ ba tùy Tâm Ái Niệm Pháp (KÍNH ÁI)
Thứ tư Giáng phục tất cả oán (HÀNG PHỤC)
Bốn loại trì tụng Hộ Ma Này
Thứ tự bày Pháp Thượng, Trung, Hạ
Nếu muốn thành tựu Pháp TỨC TAI
Trươc phát Tâm Từ Bi an nhẫn
Nên cầu Vô Thượng Diệu Giác Địa
Đừng thích THANH VĂN, Tâm Nhị Thừa
Lại như thành tựu cầu việc lớn
Cần yếu làm Pháp chuyển chướng trước
Lại lấy Bạch Đàn mười sáu ngón (dài 16 ngón tay)
Mỗi trì mỗi đốt xưng danh xong
Số đếm trăm tám (108) hoặc ngàn tám (1.008)
Ắt điều cầu nguyện đều mãn túc
_ Hành giả lúc trừ bệnh người khác
Hoặc diệt tai ách lớn trong nước
Tai nạn Ta người với súc sinh
Cần phải giữ tâm thỉnh Đại Thánh
Nơi mỗi một cửa Đại thành ấy
Tưởng đặt Bản Tôn Giả chính giữa
Mọi thứ thù diệu bảo trang nghiêm
Tướng suy tư, sáu tay như thuyết
Lại tưởng TAM TINH tuôn bạch quang (ánh sáng trắng)
Dần dần dẫn rộng khắp Pháp giới
Bap nhiêu tai họa của chúng sinh
Thảy đều lui tan, không sở hữu
Hoặc tưởng quang này vào thân Ta
Tất cả tội chướng đều diệt hết Tội diệt phúc sinh cùng gia trì Lại siêng niệm tụng liền thành tựu.

TĂNG ÍCH PHƯỚC ĐỨC PHẨM THỨ SÁU

Nay Ta lược nói Phước sinh Pháp
Vì Đại Từ Bi thuận Hữu tình
Bồ Tát thân thân khắp tất cả
Tùy Tâm ưa thích của chúng sinh
Tiếp lại an lập các trân tạng
Mọi loại Pháp môn đều chẳng đồng
Trăm ngàn vạn nước, tùy nơi nhiễm
Mỗi mỗi cầu khẩn đều thành tựu
Hoặc nói PHÁP TƯỚNG hoặc VÔ TƯỚNG
Tùy thuận lối nẻo của chúng sinh
Kiến lập Phật Pháp hộ Thế Giới
Thế lực Đại Thánh khó luận bàn
Phụng hiến một Pháp mau siêu việt
Ở trong một Pháp lại hiện Ba
Ba Bộ đều riêng có Ba Loại
Tựu trung tối sơ là HOẠI TAI
Các Bộ Hoại Tai, lược nói xong
Tiếp, nên TĂNG ÍCH hay diễn nói
Nếu cầu Trường Thọ và Tài Bảo
Lại Vui Thông Minh, VĂN TRÌ MÔN
Hoặc cầu TÚC MỆNH TRÍ trứơc sau
Hoặc nay cầu sức lực như RỒNG
Nếu vì tự làm Phước TĂNG ÍCH
Trước nên ăn thức TAM BẠCH TỊNH
Nếu cầu Trường Thọ, thân không nạn
Làm một lò lửa hình Hoa Sen
Vuông tròn sâu vừa đều một khuỷu
Lại lấy NGŨ TỊNH xoa bên trong
Lại lấy Tô Mật và gỗ Đàn
Mỗi chú mỗi thiêu, xưng danh xong
Số đếm trăm tám (108) một ngàn tám (1.008)
Cho đến ba ngàn, tùy nghit hức
Nếu đời trước có tội cực nặng
Chẳng hơn vạn biến thảy đều trừ
Trừ diệt tội xong, tăng Phước Trí
Liền được không bệnh và sống lâu
Nếu vì người khác làm việc này
Chỉ xưng tên ấy, cùng Pháp tắc Hành giả như Pháp giữ gìn tâm
Mỗi mỗi sáng sớm lấy cây liễu
Chú đủ tám trăm (800) khiến nhấm nhai
Chẳng lâu, một ngày hoặc ba ngày
Liền hay khai Tâm được thông minh
Làm Hộ Ma dùng TIỂU TÂM CHÚ
Niệm tụng CĂN BẢN ĐẠI CHÂN NGÔN
Nay Ta lược nói Phước Tăng Ích Chúng sinh vô phược mau gia trì
Đừng luận tác Pháp CHỦNG SỐ này
Chỉ chuyên Trường Mệnh, Đại Hộ Thân
Nếu mội ngày hay trì ngàn tám (1.008)
Đời này liền được TÚC MỆNH THÔNG
Ngày đêm siêng năng thường tu tập
TẤT ĐỊA mong cầu đều thành tựu
Nếu như uống thuốc cầu SẮC LỰC
Hãy gia trì CĂN BẢN CHÂN NGÔN
Niệm tụng mười vạn đầy đủ xong
Hướng lên Hư không rồi uống vào
Hai mốt (21) ba lăm (35) lại hơn bày (7)
Lực đồng chín Rồng không sai khác
Nếu trì thuốc Cam Lộ sống lâu
Hoặc được một kiếp, hoặc Trung kiếp
Nếu trì Dược Thảo, cầu thành tựu
Vượt nơi các Bộ dùng sẽ thành
Váng sữa bò, Thư Hoàng, Hùng Hoàng
Nên trì một vật đặt trong Đàn
Mồng một, mười lăm tháng Bạch Nguyệt
Đầu đêm bắt đầu khởi niệm tụng
Một kỳ trì tụng đừng gián đoạn
Và hiện ba Tướng làm giới hạn
Thoạt hiện Tướng NOÃN (ấm áp) thành THÔNG TRÍ
Thú hai tướng YÊN (khói) ẩn thân thể
Thứ ba hiện HỎA (Lửa) bay trên không
Đây được thành tựu Đại Tiên nhân
TẤT ĐỊA nên uống vãng sữa bò
Dùng thuốc thuộc nhóm Hùng Hoàng xoa
Nay Ta nói TĂNG ÍCH này xong
Hành Giả nỗ lực phòng hộ mình

TÙY TÂM ÁI NIỆM (Pháp Kính Ái) PHẨM THỨ BẢY

Tay Ta lại nói việc Tùy Thuận
Nhân và Phi Nhân với súc sinh
Lấy muối hòa với Miến Đại Mạch
Tùy Tâm cầu nguyện làm hình ấy
Nam tả (bên trái) nữ hữu (bên phải) theo chân phát
Nên đem đao sắt mới, cắt nhỏ
Mỗi ngày ba thời đều trăm tám (108)
Cho đến ngàn tám (1.008) tự tùy Tâm
Nếu muốn La Già (Rāja – bậc vua chúa) khiến ghi nhớ
Đã tạo Hình, Trì, xưng tên ấy
Hộ Ma cũng nên niệm danh hiệu
Chẳng quá tám trăm (800) liền tùy tâm
Nếu nhiếp chư Long (loài Rồng) làm tùy thuận
Trước làm một Rồng giống hình rắn
Nếu muốn cầu mưa làm màu xanh
Nếu lúc sóng to cần màu đỏ
Lửa thiêu nên dùng sữa, gỗ Trầm
Chẳng quá ba ngày liền thành tựu
Tác Pháp cần có Ý chí thành
Tựu trung chẳng có Tam giải mạn (lười biếng kiêu mạn)
Nếu nhiếp chư Thiên, nhóm Dược Xoa
Tùy loại mỗi mỗi xưng Bản danh
Nếu có oan gia khiến vui vẻ
Niệm tụng cũng chuyển được Tâm ấy
Hoặc làm Hộ Ma hoặc Trì tụng
Riêng OAN GIA: phẩm Thượng, Trung, Hạ
Phước báo Thượng căn ba trăm (300) biến
Tung, Hạ, không phước bèn xưng niệm
Tùy Tâm niệm tụng Ta lược nói
Bậc Trí cần phài khéo suy tư
Trong tất cả Bộ gom nhiếp hết
Tâm Liên Hoa tối yếu bí mật

A TỲ GIÀ LỖ CA (Pháp Hàng Phục) PHẨM THỨ TÁM

Nay tôi cúi lạy Đại Thánh ấy
Vì luận mọi thứ Môn phương tiện
Hộ Phật Pháp nên hiện phẫn nộ
Giáng phục: phá hoại người, Pháp Thánh
Lò lửa trong ấy hình tam giác
Đem đốt THƯ MỘC và củi ấm
Nếu làm Pháp này: tháng Hắc Nguyệt
Lớn tiếng trì tụng, xưng danh ấy
Ác Tô, ác Du ném vào lò
Chẳng mãn ngàn tám (1.008) tự nhiên thành
Giáng phục Quỷ Thần Binh bạo nộ
Có thể thiêu đốt rễ THỂ LÔ
Hoặc thiêu cây đắng hoặc cây sống
Hòa với máu người lại tạo hình
Một chặt một chú, trăm tám (108) biến
Chẳng quá ba ngày liền điều nhu (ngoan ngoãn, dễ dạy)
Nếu lại giáng hục kẻ diệt Pháp
Như ý cúng dường Đại Minh Vương
Đem các thuốc độc thiêu trong lò
Lại lấy củi ấm làm Hộ Ma
Ở trong ba ngày tám trăm (800) biến
Khiến kẻ ác kia liền hồi tâm
Lại nếu chẳng làm việc Hộ Ma
Trì tụng CĂN BẢN CHÂN NGÔN MINH
Ước muốn giáng phục khắp tất cả
Câu câu đều nên xưng tên ấy
Số đó lại mãn tám trăm (800) biến
Kẻ ấy tự đi đến tôn kính
Y Pháp lược nói ĐIỀU PHỤC này
Hành Giả cần phải khéo suy tư
Pháp khẩu quyết bí mật thâm sâu
Thứ tự niệm tụng Môn ĐÔ NHIẾP
Nếu hay thừa tự Tôn Giả này
Chẳng phải mầm căn lành một đời
Từng trải qua vô lượng Chư Phật
Tu tập Môn BỒ ĐỀ CỨU CÁNH
Tựu trung nếu thật Thiện Tri Thức
Một đời liền vào BẤT HOẠI MÔN
Nay Ta diễn nói Công Đức này
Vô lượng ức kiếp khen không hết
Nay đã lược bày chút PHÁP NHĨ
Hành Giả tĩnh tâm, siêng năng tu

ĐÔ BIỂU NHƯ Ý MA NI CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG
THỨ ĐỆ NIỆM TỤNG BÍ MẬT TỐI YẾU LƯỢC PHÁP
_Hết_