Định Trung Lễ Phật Ấn

Định Trung Lễ Phật Ấn
Mật Tông, Thủ Ấn

Định Trung Lễ Phật Ấn

Trước tiên cúi 5 vóc sát đất làm lễ, hai tay liền tác Liên Hoa Hợp Chưởng.

Lại tưởng thân của mình lễ khắp bàn chân của tất cả Như Lai với Bồ Tát.

Chân Ngôn là :

“Án, tát phộc đát tha nghiệt đa bá ná mãn ca lộ nhĩ ”

Do Chân Ngôn này gia trì, hay khiến cho người tu Du Già chẳng lìa chỗ ngồi mà đến khắp mười phương, chân thật kính lễ chư Phật Như Lai của tất cả trần sát Hải Hội.

_ Người Du Già ngồi ngay thẳng thân mình, nghiễm nhiên chẳng động, tưởng thân của mình ở tại Hải Hội của tất cả Như Lai, quán mỗi một vị Phật nhỏ nhiệm giống như hạt mè, đầy đủ tướng tốt rõ ràng minh bạch. Liền nhập vào Quán Tự Tại Bồ Tát Trí, tác suy tư này: “Tất cả Pháp xưa nay vốn thanh tịnh nên Ta cũng thanh tịnh. Do đối với tham ái của Thế Gian thanh tịnh, cho nên tức giận dữ thanh tịnh. Do đối với bụi dơ (trần cấu) của Thế Gian thanh tịnh, cho nên tức tất cả tội thanh tịnh. Do đối với tất cả Pháp của Thế Gian thanh tịnh, cho nên tức tất cả Hữu Tình thanh tịnh. Do đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa của Thế gian thanh tịnh, cho nên tức Tát bà Nhã (Sarva Jñā: Nhất Thiết Trí) thanh tịnh”

Người Du Già tác Quán này xong thì thân tâm đột nhiên thanh tịnh.

Tụng Thông Đạt Tâm Chân Ngôn là :

“Án, tức đa, bát-la để phệ đặng ca lỗ nhĩ

Người Du Già tụng không có hạn số sẽ chứng hai Vô Ngã (Nhân Vô Ngã và Pháp Vô Ngã) hiển hiện Như Lai Tạng, chứng Tâm Bồ Đề viên mãn

_ Liền tụng Bồ Đề Tâm Chân Ngôn là :

“Án, mạo địa tức đa mẫu đa-bả ná dạ nhĩ ”

_ Liền nhắm mắt lắng Tâm, quán ngay chính giữa lòng ngực của thân mình có vành trăng trắng tinh mát mẻ tròn đầy, một lòng chuyên chú chẳng duyên theo điều khác. Ở trên viên minh (vành sáng tròn trịa) tưởng có hoa sen tám cánh, trong Thai (Garbha) quán chữ Hột-lý (猭_ HRĪḤ) như màu pha lê hồng. Liền tụng Gia Trì Liên Hoa Chân Ngôn là :

“Án, để sắt-xá bả ná-ma”

_Tưởng hoa sen đó lớn dần đến khi tràn đầy khắp Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới và Đại Thiên Thế Giới. Hoa đó có đủ ánh hào quang lớn chiếu diệu chúng sinh trong sáu nẻo, diệt trừ tất cả khổ não khiến cho họ được an vui ưa thích.

Liền tụng Dẫn Liên Hoa Chân Ngôn là :

“Án, sa-phả la bả ná-ma”

_ Lại tưởng hoa sen ấy thu nhỏ dần dần đến khi ngang bằng thân của mình.

Liền tụng Liễm Liên Hoa Chân Ngôn là :

“Án, tăng ha la, bả ná-ma”

_ Lại tưởng tất cả Như Lai trong Hư Không thảy đều nhập vào trong hoa sen này, hợp thành một Thể. Hoa Sen ấy biến thành Quán Tự Tại Bồ Tát có thân màu pha lê hồng, ngồi trên đài hoa sen, đầu đội mão báu, trong mão có vị Hóa Phật, mỗi mỗi đều rõ ràng minh bạch. Dùng Tâm quyết định quán như vậy xong, rồi tụng Tự Thân Thành Bản Tôn Du Già Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật-la đạt mô hàm”

Do tụng Chân Ngôn này gia trì nên tự thân của người Du Già đồng với Bản Tôn không có sai khác.

Bài Viết Liên Quan

Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

Kinh Tức Trừ Trúng Yểu Đà La Ni

KINH TỨC TRỪ TRÚNG YỂU ĐÀ LA NI Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Chùa Đế Thích Cung, Tam Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Như...
Mật Tông, Thủ Ấn

Từ Bi Giáp Ấn

Từ Bi Giáp Ấn Hai tay Kim Cương Quyền Giao duỗi độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) Án (OṂ), Châm (ṬUṂ) tưởng mặt ngón Sáng xanh lục chẳng dứt Giống như rút tơ sen Tim, lưng, rốn với eo Hai gối với sau mông Dần...
Mật Tông, Thủ Ấn

Tịch Trừ Kết Giới Ấn

Tịch Trừ Kết Giới Ấn Liền dùng hai vũ (2 tay) hợp ngang trái tim, Giới (ngón vô danh) bên phải đè bên trái, cùng cài chéo nhau bên ngoài, dựng hai Độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như cây phướng. Tiếp dùng Tiến Lực...
The Forty-Two Hands

19. The Blue Lotus Hand and Eye - Thanh-Liên-Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp

The Forty-Two Hands With the commentary of THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA Translated into English by BHIKSHUNI HENG YIN THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY SAN FRANCISCO 1976 Translated into Vietnamese by The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM 19. The Blue Lotus Hand and Eye The Sutra...
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp

28. Độc-Lâu-Trượng Thủ Nhãn Ấn Pháp

ĐỘC LÂU TRƯỢNG THỦ NHÃN    Độc Lâu Trượng Thủ (Tay cầm cây gậy đầu lâu): Tay thứ bảy trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu. Câu thứ 36 trong Chú Đại Bi là: "Y Hê Di...
Mật Tông, Thủ Ấn

Man Ấn

Man Ấn Duỗi Tý (cánh tay), nâng phía trước Quán mây Diệu Bảo Man (vòng hoa báu màu nhiệm) Tràn đầy hư không giới “Án, lộ ba thú tỳ” OṂ– RŪPA ŚOBHE