Định Nghiệp Và Bất Định Nghiệp
(Thư Học Phật 79)
Btg Bảo Đăng