Làm Sao Khỏi Bị Nghiệp Lực Và Ma Khảo, Tại Sao Phải Trì Chú
(Thư Học Phật 79)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm