Định Ấn

Người Du Già liền ngồi Kiết Già, thẳng thân chính niệm, chẳng lay động chi tiết, nhắm mắt tĩnh tịch nhập vào Quán bốn Tâm Vô Lượng Tâm (Catvāry-apramāṇāni) Liền kết Định Ấn

Bắt đầu nhập vào Từ Vô Lượng Tâm Định. Dùng Tâm thương xót trong sạch (mẫn thanh tâm) duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách (Noãn, thai, thấp, hóa) trong sáu nẻo, đều đủ Như Lai Tạng (Tathāgata-garbha), đầy đủ ba loại Thân Khẩu ý Kim Cương. Dùng sức Công Đức tu ba Mật (Tri-guhya) của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva).

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là:

“Án, Ma hạ muội đát-la dạ, sa-phả la”

Tiếp nên nhập vào Bi Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thương xót duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo đang bị chìm đắm nơi biển khổ sinh tử, chẳng tỏ ngộ Tâm của chính mình, vọng sinh phân biệt mọi thứ Phiền Não (Kleśa) và Tùy Phiền Não (Upakleśa). Chính vì thế cho nên chẳng đạt Chân Như (Bhūta-tathatā) bình đẳng như hư không siêu vượt hằng sa Công Đức. Tùy theo sức tu ba Mật gia trì của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha-bodhisatva)

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn là :

“Án, ma ha ca lỗ noa dạ, sa-phả la”

Tiếp nên nhập vào Hỷ Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thanh tịnh duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo, xưa nay thanh tịnh giống như sự trong sạch của Tự Tính chẳng nhiễm bụi bên ngoài (Khách Trần) của hoa sen. Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) Quán như vậy xong, liền tụng Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn là :

“Án, thuật đà bát-la mô ná, sa-phả la”

Tiếp nên nhập vào Xả Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm bình đẳng duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo. Đều lìa Nga (Ātman), Ngã Sở (Mama-kāra), Uẩn (Skandha), Xứ (Āyatana), Giới (Dhātu), Năng Thủ (Grāhaka), Sở Thủ (Grāhya), bình đẳng nơi pháp, Tâm vốn chẳng sinh, Tính Tướng đều trống rỗng (Śūnya:Không). Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Hư Không Khố Bồ Tát (Gagana-garja-bodhisatva hay Ākāśa-garja-bodhisatva).

Quán như vậy xong, liền tụng Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn là:

“Án, ma hộ bế khất-sái, sa-phả la”

Người Du Già do tu tập bốn Vô Lượng Tâm Định, tụng bốn Vô Lượng Tâm Chân Ngôn nên ở đời vị lai, hết thảy mọi loại chướng nạn, Ma Nghiệp của Người Trời đều được trừ diệt. Trong thân gom chứa vô lượng nhóm Phước, Tâm được điều nhu, kham nhậm tự tại.

_ Người tu Du Già chẳng nên chấp dính vào sự thanh tịnh bên ngoài, thường dùng nước Pháp trong sạch thuộc Tự Tính của Thắng Nghĩa (Paramārtha) tẩy rửa Thân Tâm, như Lý tương ứng, tụng Thanh Tịnh Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là :

“Án, sa-phộc bà phộc thuật đà, tát phộc đạt mạc sa-phộc bà phộc, thuật độ hám”

Như trong Kinh Kim Cương Đỉnh Du Già nói: “Thân khẩu ý Kim Cương, Tâm Bồ Đề làm trước, Tịnh Tâm làm tắm gội (Táo Dục) sẽ lợi lạc”