DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

Soạn dịch: HUYỀN THANH

dieusacdalani

_Phật Thuyết Diệu Sắc Đà La Ni Kinh ghi nhận là: Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: “Có Đà La Ni tên là Diệu Sắc (Su-rūpa) đều được chư Phật ba đời cùng nhau diễn nói, hay cho chúng sinh làm lợi ích lớn.

Nếu lại có người nghe Đà La Ni này xong. Trong đời gặp nạn thì nên tưởng phát tâm dũng mãnh, đọc tụng thọ trì cúng dường cung kính ắt ngay trong đời, người ấy sẽ được nhóm phước lớn, ngày đêm an ổn .

Lại có người dùng Tâm Đại Bi, ở chốn tịch tĩnh cầu mọi thức ăn uống để làm Xuất Sinh. Tụng Đà La Ni này 7 biến, gia trì xong thì nói rằng: “Nay ta muốn Xuất Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com Sinh, cứu tế các Quỷ ở tất cả nẻo ác trong Thế Gian. Nguyện ăn thức sinh này để mau lìa nẻo ác”.

Nói xong liền búng ngón tay 3 lần. Tưởng các Quỷ ấy được thức ăn này, mỗi mỗi đều no đủ, biến thân diệu sắc, phát tâm Bồ Đề cho đến ngày sau dần thành Phật Quả.

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

NAMO BHAGAVATE SU-RŪPĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Diệu Sắc Thân Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

TADYATHĀ: liền nói Chú là OṂ: nhiếp triệu

SURU SURU: ban rải nước Cam Lộ cho ta và người

PRASURU PRASURU: Ban rải nước Cam Lộ thắng thượng cho ta và người

SMARA SMARA: nghĩ nhớ đến ta và người BHARA BHARA: hỗ trợ cho ta và người

SAMBHĀRA SAMBHĀRA: Tư lương Phước Trí

SARVA PRETA PIŚĀCANĀṂ ĀHĀRAṂ DĀNA MI: tôi bố thí cho tất cả Quỷ đói, các Xí Quỷ được ăn uống no đủ

SVĀHĀ: thành tựu tốt lành

14/08/2015