DIỆU PHONG
Thầy tặng bài thơ Xuân về ý nghĩa Pháp Danh để chúc thọ Diệu Phong.

DIỆU: nghĩa là mầu nhiệm.
PHONG: là Phong Độ, cung cách của người đắc đạo.
DIỆU PHONG: nghĩa là cung cách mầu nhiệm của người an lạc và giải thoát.

Mầm Xuân mầu nhiệm (Diệu) cao dày
Đượm nhuần phong (Phong) độ hiển bày sắc hương
Trần gian tuy cõi vô thường
Hoa Xuân vẫn nở cánh hường thắm xinh
Cội tùng mấy độ xuân xanh
Sáng ngời sức sống tinh anh đất trời
Ước mơ thơ dệt đôi lời
Nguyện cầu mãi sống muôn đời nước non.

Xuân Bính Tý 1996
Thắng Hoan