DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH THIỂN THÍCH
妙法蓮華經淺釋
Chủ giảng: Tuyên Hóa Thượng Nhân
宣化上人主講