Phẩm Môn rộng khắp của Quan Thế Âm Bồ Tát, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
(Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ môn phẩm)
Hán dịch: Hậu Tần Quy Tư Quốc Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2008-2013

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nghi thức lễ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Chú đốt đèn.

Quang sạch ngọc trắng đi có lại. Không hình không tướng cũng không đài. Cười trong tiếng người gỗ cô gái đá. Hồng vàng lửa đỏ ngày đêm tỏ.

Yểm. Tam muội quang minh sa ha.

Chú đốt hương.

Hàng ngày đốt hương cúng trước tòa. Sáng nay Đệ tử đốt khói hương. Khói thơm đầy khắp Cõi ba nghìn. Cúng dưỡng Phật Thánh và các Trời.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt. Cõi Pháp được thơm. Hội lớn các Phật từ xa đều biết. Tùy xứ kết mây lành. Thành ý Đức lớn. Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ. Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết. Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp. Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương. Nguyện mây hương hoa này. Đầy khắp cõi mười phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nhận dùng làm việc Phật.

Ca ngợi Như Lai.

Thân sắc Như Lai đẹp. Thế gian không sánh bằng. Không nghĩ bàn tính toán. Vì thế nay đỉnh lễ. Sắc Như Lai vô tận. Trí tuệ cũng như thế. Tất cả Pháp thường ở. Vì thế Con Về theo. Trí lớn lực nguyện lớn. Rộng độ thoát chúng sinh. Giúp bỏ thân Phiền não. Sinh Nước sạch mát đó. Con nay ba Nghiệp sạch. Về theo lễ ca ngợi. Nguyện cùng các chúng sinh. Cùng sinh Nước An Lạc.

Yểm. Phạ nhật la vật.

Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Quá Khứ Đa Bảo Phật. Thập phương phân thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Hết trong Kinh Pháp Hoa cùng với tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Ba Tạng Kinh Bậc Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Hết trong Kinh Pháp Hoa cùng với tất cả Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, được Đạo Hiền Thánh Tăng Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Phổ Hiền Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kệ mở Kinh.

Pháp Bình Đẳng rất sâu vi diệu. Trăm nghìn vạn Kiếp khó gặp nhau. Con nay nghe thấy được nhận giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ý.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp Thân miệng ý.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô Tam mãn đa một đà nam. Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga nãng. Tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Chân ngôn sám hối.

Yểm. Tát bà bá bả. Tốt phổ tra đà ha nễ. Bạt viết la da. Sa ha.

Văn sám hối.

Con Đệ tử các chúng sinh.. Thành tâm sám hối. Từ xưa tới nay. Tới ngày hôm nay. Khi chưa biết Phật. Khi chưa nghe Pháp. Khi chưa gặp Tăng. Không biết thiện ác, không tin nhân quả, gặp Duyên không thiện, gần Tri thức ác, Thân miệng ý manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện hành Sát, Đạo, Dâm (Giết hại, Trộm cướp, Tham dâm). Nghiệp Miệng không thiện nói dối, bịa đặt, nói ác, hai lời. Nghiệp Ý không thiện nổi Tham, hận, ngu. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá hòa hợp Tăng, chia rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Bậc Phật. Xâm hại Thường trụ, uế Phạm, lừa Tăng. Phạm các Giới cấm (Uống rượu, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây..). Làm không đúng luật nghi, tự làm dạy người, nghe thấy vui theo. Như thế với vô lượng vô biên tội. Ngày nay giãi bày lộ ra sám hối. Chỉ nguyện Phật Pháp Tăng cùng ban thương cảm. Giúp Căn tội của Con, một nhớ sương mù tan, đều cùng Thanh tịnh.

Năm mươi ba Phật Quá khứ chân Từ. Ba nghìn các Phật chuyển nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Về theo, chỉ nguyện độ các mê.

Ba mươi lăm Phật Hiện tại hiền kính. Cõi Pháp mười phương chuyển môn Từ. Hút vòng mê khắp nơi. Sám trừ Căn tội đều giúp chứng gốc thực.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chân ngôn rộng hồi hướng.

Yểm. Sa ma la. Sa ma la. Nhị ma nãng. Tát phược ha. Ma ha chước ca la. Hông.

Sám hối nguyện hồi hướng.

Chí tâm sám hối. Con Đệ tử các chúng sinh. Từ xưa tới nay. Mê mất tâm thực. Luân chuyển sinh chết. Tội chướng sáu Căn. Vô lượng vô biên. Bậc Phật đủ khéo. Không dùng mở hiểu. Tất cả mong nguyện. Chưa được hiện ra. Nay chúng Con lễ kính, nhận giữ đọc khen. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Dùng Căn thiện này. Bóc mở tối ác. Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Làm được ba Nghiệp. Vô biên tội nặng. Đều được tiêu diệt. Thân tâm Thanh tịnh. Hoặc chướng trừ bỏ. Phúc Trí trang nghiêm. Tăng lớn nhân sạch. Các hạnh nguyện khác. Nhanh được tròn vẹn. Nguyện các Như Lai. Thường sống nói Pháp. Toàn bộ công Đức. Phát tâm vui theo. Hồi hướng Bồ Đề. Chứng quả thường vui. Sắp gần ngày mất. Nhớ đúng hiện ra. Gặp thấy Di Đà. Cùng với các Thánh. Chỉ một giây phút. Sinh trong hoa Sen. Nguyện các chúng sinh. Đều thành Đạo Phật.

Sám hối phát nguyện xong. Mệnh về lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Nhanh được Giải thoát. Nguyện tội của ba, bốn, năm, sáu Đạo ác, đều cùng tiêu trừ hết.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tiêu diệt. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Hận Ngu. Được sinh ra theo Thân miệng ý. Nay ở trước Phật xin sám hối. Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất. Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không vì tự cầu Phúc báo của Trời Người. Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền quý. Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề. Nguyện với tất cả chúng sinh Cõi Pháp. Cùng một lúc được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc khen Kinh Chú Bậc Phật. Và công Đức lễ Phật, nhớ Phật, cúng Phật. Chuyên vì hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xưa tới nay. Bảy tổ chín ngành, Thầy Tăng Cha mẹ, nay sinh nhiều lần sinh. Rộng với tất cả chúng sinh Cõi Pháp mười phương. Tri thức thiện ác, tám nạn, ba Đạo ác. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc lỡ sát hại, cố sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo tất cả các oan khiên. Nguyện tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Phật Bồ Đề, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Trì Hải Hội Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Chân ngôn Về theo Pháp.

Yểm. Tát bà bột đà. Mộ địa tát thóa phược nan. Xả la xá nghiệt xa nhị. Bạt viết la Đạt ma. Hột lý.

Ba Về theo.

Tự Về theo Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rõ Đạo lớn, phát tâm Bình Đẳng.

Tự Về theo Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí Tuệ như biển.

Tự Về theo Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Lễ bái chúng Thánh.

Lễ Phật, Kinh công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Rộng nguyện các chúng sinh Cõi Pháp. Rộng nguyện chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Phục lễ Phật Ba Cõi. Mệnh về Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn. Giữ Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu Khổ ba Đạo. Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Thế giới Tam giới Đạo sư, Tứ sinh Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo chủ, Tam loại hóa Thân, Thiên bách ức hóa Thân, bản Sư Hòa thượng, Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tự Về theo Phật đủ Phúc Đức Trí Tuệ. Tự Về theo Pháp, kính rời tham muốn. Tự Về theo Tăng tôn kính trong Chúng.

Tự Về theo Phật không đọa Địa ngục. Tự Về theo Pháp không đọa Quỷ đói. Tự Về theo Tăng không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền não không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật Bình Đẳng. Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền não. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật. Nguyện tan ba Chướng các Phiền não. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Rộng nguyện tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong đất sạch Tây phương. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng lớn các Phúc Tuệ. Đủ được Căn thiện tốt. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ. Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người nhận giữ đọc khen. Người phát triển lưu thông. Gia đình được yên vui. Người mất được siêu thăng. Mưa gió thường hòa thuận. Nhân dân được yên ổn. Cõi Pháp và các Biết. Cùng chứng Đạo Bình Đẳng.

Nguyện đem công Đức này. Trang nghiêm đất Phật sạch. Trên báo bốn ơn nặng (Ơn Trời Đất, ơn Quốc Vương, ơn Thầy, ơn Chúng sinh). Dưới cứu Khổ ba Đạo (Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh). Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc. Tất cả các Phật Ba Đời mười phương. Tất cả các Bồ Tát Ma Ha Tát. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nguyện đem công Đức này. Rộng khắp với tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều cùng thành Đạo Phật.

Kệ thu Kinh.

Ba Đạo ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân chìm. Hà sa các Biết hiểu Chân Như. Vạn loại Có tình lên Niết Bàn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Bài kệ Kinh Pháp Hoa.

Hơn sáu vạn chữ bảy quyển vàng. Rộng chứa vô biên nghĩa diệu màu. Cam Lộ từng giọt nhuần trong họng. Diệu Pháp từng ly mát trong miệng. Răng Ngọc trắng lưu truyền Xá Lợi. Hào Quang toả trên Lưỡi Sen hồng. Giả như tạo tội hơn non Thái. Thanh Văn, Duyên Giác không cần Diệu Pháp.

Nam mô Tên của hai mươi tám phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Phẩm Tự kể lại. Phẩm Phương Tiện. Phẩm Thí Dụ. Phẩm Tin Hiểu. Phẩm Thí dụ Cỏ thuốc. Phẩm Nhớ truyền bậc. Phẩm Thí dụ Thành biến hóa. Phẩm Nhớ truyền bậc năm trăm Đệ tử. Phẩm Nhớ truyền bậc người Thanh Văn La Hán. Phẩm Thầy pháp. Phẩm Thấy Tháp báu. Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm Khuyên giữ. Phẩm Làm yên vui. Phẩm Từ đất bay ra. Phẩm Phật thọ vô lượng. Phẩm Phân biệt Công Đức. Phẩm Công Đức vui theo. Phẩm Công Đức của Thầy pháp. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Phẩm Thần Lực của Như Lai. Phẩm Truyền dạy. Phẩm Việc trước kia của Dược Vương Bồ Tát. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Phẩm Môn rộng khắp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Phẩm Đà La Ni. Phẩm Việc trước kia của Vua Diệu Trang Nghiêm. Phẩm Khuyên phát của Phổ Hiền Bồ Tát.

Ca ngợi nước sạch cành dương.

Nước sạch cành dương. Tưới khắp Ba nghìn. Tính Rỗng tám Đức lợi Trời người. Phúc thọ rộng tăng dài. Mất tội tan oan khiên. Ngọn lửa hóa Sen hồng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Chân ngôn linh cảm của Quan Âm.

Yểm. Ma ni bá di hông. Ma hạt nghê nha nạp. Tích đô đặc ba đạt. Tích đặc ta nạp. Vi đạt lý cát. Tát nhi quản nhi tháp. Bốc lý tất tháp cát. Nạp bổ la nạp. Nạp bốc lý. Đâu thắc ban nạp. Nại ma lô cát. Thuyết la da sa ha.

Ca ngợi Quan Âm Bồ Tát.

Quan Âm Đại Sĩ. Đều tên Viên Thông. Mười hai thệ nguyện lớn rộng sâu. Vượt qua biển khổ bến mê. Tìm âm thanh cứu khổ. Nơi nào cũng hiện thân. Quan Âm Bồ Tát hay khó báo. Thanh tịnh trang nghiêm nhiều Kiếp tu. Ba mươi hai hiện khắp Thế giới. Trăm nghìn vạn Kiếp hóa Diêm Phù. Cam lộ trong bình thường tưới khắp. Cành dương trong tay không tính năm. Nghìn nơi cầu mời nghìn nơi ứng. Biển khổ thường làm thuyền độ người.

Nam mô Phổ Đà Lưu Ly Thế giới Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Văn ca ngợi Quan Âm.

Nam mô Quá khứ Chính Pháp Minh Như Lai. Hiện ra Quan Thế Âm Bồ Tát. Được công Đức khéo, đủ Đại Từ Bi. Với một thân tâm, hiện nghìn tay mắt. Soi thấy Cõi Pháp. Giúp giữ chúng sinh. Giúp đều phát tâm Đạo lớn. Dạy giữ đầy đủ Thần chú. Vĩnh rời Đạo ác. Được sinh trước Phật. Tội nặng Vô gian. Tật ác buộc thân. Không thể cứu vớt. Đều giúp tiêu trừ. Tam muội hùng biện. Hiện sống cầu nguyện. Đều giúp thành quả. Quyết định không nghi. Hay giúp nhanh được ba Bậc. Sớm lên bậc Phật. Lực của uy Thần. Khen không thể hết. Nên Con nhất tâm mệnh về đỉnh lễ.

Mười hai nguyện lớn của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Tên hiệu Viên Thông, tên Tự Tại Quan Âm Như Lai. Nguyện rộng phát thệ lớn. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Nhất tâm nhớ không trở ngại Quan Âm Như Lai. Nguyện thường ở biển phương Nam. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Ở Sa Bà, cõi U Minh Quan Âm Như Lai. Nguyện theo âm thanh cứu khổ. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Hàng tà Ma trừ Yêu quái Quan Âm Như Lai. Nguyện hay bỏ nguy hiểm. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Bình Thanh tịnh cành dương liễu Quan Âm Như Lai. Nguyện tâm tưới Cam Lộ. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đại Từ Bi hay Hỉ Xả Quan Âm Như Lai. Nguyện thường làm Bình đẳng. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Tuần cả ngày đêm không tổn hại Quan Âm Như Lai. Nguyện mất ba Đạo ác. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Quay mặt về phương Nam cầu lễ bái Quan Âm Như Lai. Nguyện Giải thoát gông xiềng. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Tạo thuyền Pháp qua biển khổ Quan Âm Như Lai. Nguyện thệ độ chúng sinh. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Trước cờ phướn sau lọng báu Quan Âm Như Lai. Nguyện rước về Tây phương. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Cảnh giới Vô Lượng Thọ Phật, Quan Âm Như Lai. Nguyện Di Đà nhớ truyền bậc Phật. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Thân đoan nghiêm Trai giới không sánh Quan Âm Như Lai. Nguyện rộng tu mười hai nguyện. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Thứ hai mươi lăm Phẩm Môn rộng khắp của Quan Thế Âm Bồ Tát, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Lúc đó Vô Tận Ý Bồ Tát, tức thời từ chỗ ngồi đứng dậy, vai phải áo lệch, chắp tay hướng về Phật mà làm lời nói như thế. Thế Tôn ! Quan Thế Âm Bồ Tát do Nhân duyên gì, tên hiệu Quan Thế Âm ? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát. Người nam thiện ! Nếu có vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu chúng sinh, nhận các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Nhất tâm đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời theo lời nói của họ, đều được Giải thoát. Nếu có người giữ lấy tên Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nếu vào đống lửa, lửa không thể thiêu, do uy Thần lực của Bồ Tát đó. Nếu bị nước lớn đẩy trôi, đọc tên hiệu đó, tức thời được tới nơi nước cạn. Hoặc có trăm nghìn vạn trăm triệu chúng sinh, vì tìm vàng bạc lưu ly, xa cừ mã não, san hô hổ phách. Trân châu cùng với vật báu, vào trong biển lớn, giả sử gió lốc thổi thuyền của họ, dạt vào Nước của Quỷ La Sát, thậm chí chỉ có một người trong số người đó. Đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, những người đó đều được Giải thoát nạn La Sát, vì Nhân duyên đó, tên hiệu Quan Thế Âm. Nếu lại có người đang sắp bị hại, đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, họ có bị dao gậy, dần dần gẫy hỏng mà được Giải thoát. Nếu Ba nghìn Đại thiên Đất nước, Dạ Xoa La Sát đầy ở trong đó, muốn tới phá người, nghe họ đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, các Quỷ dữ còn không thể dùng mắt ác để soi, huống hồ lại tăng thêm hại. Giả sử lại có người, hoặc có tội, hoặc không có tội, thân họ bị xiềng xích gông cùm trói buộc, đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả đều đứt hỏng, tức thời được Giải thoát. Nếu Ba nghìn Đại thiên Đất nước, trong đó đầy cướp oán, có một chủ buôn, cùng các người buôn, mang nhiều vật báu, đi qua đường hiểm, trong họ có một người đề xướng nói rằng : Các người nam thiện ! Đừng có hoảng sợ, các bạn nên nhất tâm đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát đó hay dùng không sợ. Bố thí cho chúng sinh, các bạn nếu đọc tên hiệu, với cướp oán này đang được Giải thoát. Các người buôn nghe, đều đồng thanh đọc : Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, do đọc tên hiệu đó, tức thời được Giải thoát.

Vô Tận Ý ! Lực uy Thần của Quan Thế Âm Bồ Tát lớn sừng sững như thế. Nếu có chúng sinh nhiều với tham dâm, thường nghĩ nhớ cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được rời bỏ tham dâm. Nếu nhiều thù hận, thường nghĩ nhớ cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời được rời bỏ thù hận. Nếu nhiều ngu mê, thường nghĩ nhớ cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được rời bỏ ngu mê.

Vô Tận Ý ! Quan Thế Âm Bồ Tát có như thế cùng với uy Thần lực lớn, lợi ích rất nhiều. Vì thế chúng sinh, tâm thường nên nghĩ nhớ. Nếu có phụ nữ, muốn cầu sinh con trai, lễ bái cúng dưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai Phúc Đức Trí tuệ. Muốn cầu sinh con gái, liền sinh con gái tướng mạo đoan chính, trồng đầy đủ Đức của Kiếp trước, mọi người yêu kính.

Vô Tận Ý ! Quan Thế Âm Bồ Tát có lực như thế. Nếu có chúng sinh, cung kính lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát, Phúc không tổn hại, vì thế chúng sinh, đều nên nhận giữ tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát.

Vô Tận Ý ! Nếu có người nhận giữ tên hiệu của sáu mươi hai trăm triệu Hằng hà sa Bồ Tát, lại thiết lập cả hình tượng, cúng dưỡng đồ ăn uống, quần áo, đồ ngủ, thuốc uống. Ý Ngài thế nào ? Người nam thiện người nữ thiện đó, công Đức nhiều phải không ?

Vô Tận Ý nói rằng : Bao nhiêu ! Thế Tôn !

Phật nói rằng : Nếu lại có người nhận giữ tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thậm chí giây phút lễ bái cúng dưỡng, Phúc của hai người đó, ngang bằng như nhau không khác, trong trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp không thể tận cùng.

Vô Tận Ý ! Nhận giữ tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, được vô lượng vô biên lợi ích Phúc Đức như thế. Vô Tận Ý Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Quan Thế Âm Bồ Tát, làm thế nào đi tới Sa Bà Thế giới ? Làm thế nào vì chúng sinh nói Pháp ? Lực Phương tiện, việc này như thế nào ?

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát. Người nam thiện ! Nếu có chúng sinh của Đất nước, muốn dùng thân Phật được độ thoát, Quan Thế Âm Bồ Tát tức thời hiện ra thân Phật mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Bích Chi Phật được độ thoát, tức thời hiện ra thân Bích Chi Phật mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Thanh Văn được độ thoát, tức thời hiện ra thân Thanh Văn mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Vua Phạm được độ thoát, tức thời hiện ra thân Vua Phạm mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Ngọc Hoàng Đế Thích được độ thoát, tức thời hiện ra thân Ngọc Hoàng Đế Thích mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Trời Tự Tại được độ thoát, tức thời hiện ra thân Trời Tự Tại mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Trời Đại Tự Tại được độ thoát, tức thời hiện ra thân Trời Đại Tự Tại mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Đại tướng trên Trời được độ thoát, tức thời hiện ra thân Đại tướng trên Trời mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Tì Sa Môn được độ thoát, tức thời hiện ra thân Tì Sa Môn mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Vua nhỏ được độ thoát, tức thời hiện ra thân Vua nhỏ mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Trưởng Giả được độ thoát, tức thời hiện ra thân Trưởng Giả mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Cư Sĩ tu tại gia được độ thoát, tức thời hiện ra thân Cư Sĩ mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Tể tướng được độ thoát, tức thời hiện ra thân Tể tướng mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Bà La Môn được độ thoát, tức thời hiện ra thân Bà La Môn mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử được độ thoát, tức thời hiện ra thân nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân phụ nữ Trưởng Giả, Cư Sĩ, quan Tể tướng, Bà La Môn được độ thoát, tức thời hiện ra thân nữ mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Cậu bé, Cô bé được độ thoát, tức thời hiện ra thân Cậu bé, Cô bé mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, không phải Người được độ thoát, tức thời đều hiện ra mà vì nói Pháp. Muốn dùng thân Thần Chấp Kim Cương được độ thoát, tức thời hiện ra thân Thần Chấp Kim Cương mà vì nói Pháp.

Vô Tận Ý ! Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạt công Đức như thế, dùng các loại thân hình tới các Đất nước, độ thoát chúng sinh, vì thế các Ngài cần phải nhất tâm cúng dưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, trong lúc hoảng sợ nạn khẩn cấp hay Bố thí không sợ, vì thế ở Sa Bà Thế giới này đều có tên hiệu là Bố thí không sợ. Vô Tận Ý Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay đang cúng dưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức thời tháo chuỗi châu báu trên cổ, giá trị trăm nghìn lượng vàng mà dùng cấp cho. Làm lời nói như thế. Ngài Nhân từ ! Nhận Pháp Bố thí này, chuỗi ngọc châu báu. Thời Quan Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận. Vô Tận Ý lại báo cáo Quan Thế Âm Bồ Tát nói rằng : Ngài Nhân từ ! Vì thương chúng con, nhận chuỗi ngọc này.

Lúc đó Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên thương xót Vô Tận Ý Bồ Tát cùng với bốn Chúng, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, không phải Người, nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương xót bốn Chúng và các Trời, Rồng, Người, không phải Người, nhận chuỗi ngọc đó. Chia làm hai phần, một phần dâng lên Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng lên Tháp của Đa Bảo Phật.

Vô Tận Ý ! Quan Thế Âm Bồ Tát có Thần lực Tự do như thế, đi tới Sa Bà Thế giới. Lúc đó Vô Tận Ý Bồ Tát dùng bài kệ hỏi rằng :

Thế Tôn đủ tướng đẹp. Con nay lại hỏi Phật. Phật Tử Nhân duyên gì. Tên hiệu Quan Thế Âm. Đầy đủ tướng đẹp quý.

Kệ đáp Vô Tận Ý. Ngài nghe hạnh Quan Âm. Hay ứng hiện mọi nơi. Thệ lớn sâu như biển. Muôn Kiếp không nghĩ bàn. Giúp nghìn trăm triệu Phật. Phát nguyện lớn Thanh tịnh. Ta vì Ngài nói qua. Nghe tên và thấy thân. Không uổng tâm ghi nhớ. Hay mất các khổ Có. Giả sử nổi ý hại. Đẩy xuống hầm lửa lớn. Nhớ lực Quan Âm đó. Hầm lửa biến thành ao. Hoặc trôi dạt biển lớn. Rồng cá và nạn Quỷ. Nhớ lực Quan Âm đó. Không chìm trong sóng nước. Hoặc tại đỉnh Tu Di. Vì bị người đẩy rơi. Nhớ lực Quan Âm đó. Như mặt Trời trong không. Hoặc bị người ác đuổi. Rơi lạc núi Kim Cương. Nhớ lực Quan Âm đó. Sợi lông không thể mất. Hoặc gặp oán cướp vây. Dùng dao tăng thêm hại. Nhớ lực Quan Âm đó. Đều liền nổi tâm Từ. Gặp nạn khổ Pháp luật. Bị tội án tử hình. Nhớ lực Quan Âm đó. Đao dần dần gẫy hỏng. Bị tù cấm gông cùm. Chân tay bị xiềng xích. Nhớ lực Quan Âm đó. Hợp thời được Giải thoát. Bùa Chú và thuốc độc. Vì muốn hại thân người. Nhớ lực Quan Âm đó. Trở lại người như trước. Hoặc gặp La Sát ác. Rồng dữ và các Quỷ. Nhớ lực Quan Âm đó. Thời đều không dám hại. Nếu thú dữ bao vây. Dùng răng vuốt khủng bố. Nhớ lực Quan Âm đó. Chạy nhanh đi nơi khác. Hổ mang và bò cạp. Khí độc và khói lửa. Nhớ lực Quan Âm đó. Theo nói tự trở lại. Mưa gió và sấm sét. Giáng trận mưa đá lớn. Nhớ lực Quan Âm đó. Hợp thời được tiêu tan. Chúng sinh bị khốn ách. Vô lượng khổ ép thân. Lực diệu Trí Quan Âm. Hay cứu khổ Thế gian. Đầy đủ lực Thần thông. Rộng tu Trí Phương tiện. Các Đất nước mười phương. Mọi lúc đều hiện thân. Đủ loại các Đạo ác. Địa ngục Quỷ súc sinh. Khổ sinh già bệnh chết. Giúp dần tiêu diệt hết. Xem đúng xem Thanh tịnh. Xem Trí tuệ rộng lớn. Thấy Thương và thấy Lành. Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Quang Thanh tịnh không bẩn. Ánh Tuệ phá các tối. Hàng phục nạn gió lửa (đói khát, chiến tranh, bệnh dịch). Chiếu sáng khắp Thế gian. Thương sấm động Giới hình. Ý Lành mây đẹp lớn. Thấm mưa Pháp Giới sạch. Bỏ mất lửa Phiền não. Tranh cãi nơi quan trường. Hoảng sợ nơi chiến trận. Nhớ lực Quan Âm đó. Các oán đều tan biến. Diệu Âm, Quan Thế Âm. Tiếng Phạn, tiếng thủy triều. Thắng tiếng Thế gian đó. Vì thế nên thường nhớ. Nhớ mãi đừng sinh nghi. Quan Thế Âm Thánh sạch. Với khổ não nạn chết. Hay vì làm giá đỡ. Đủ tất cả công Đức. Mắt Từ nhìn chúng sinh. Phúc tụ nhiều như biển. Vì thế nên đỉnh lễ.

Lúc đó Trì Địa Bồ Tát, tức thời rời chỗ ngồi, tiến lên phía trước báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu có chúng sinh, nghe phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Nghiệp được Tự do. Môn rộng khắp tỏ ra rõ lực Thần thông, nên biết công Đức của người đó không ít.

Khi Phật nói phẩm Môn rộng khắp đó. Tám vạn bốn nghìn chúng sinh trong số Chúng, đều phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, Bậc Không sánh bằng.

Thứ hai mươi lăm Phẩm Môn rộng khắp của Quan Thế Âm Bồ Tát, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Print Friendly, PDF & Email