DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Đà La Ni Tập Kinh, quyển 5 ghi nhận Quán  Thế Âm Bồ  Tát  nói  Diệt Tội Đắc Nguyện Đà La Ni là:

“Nam mô lặc nang lợi xà  xà.

Nam mô a lợi xà bà lộ các chì xá phục la xà, bồ đề tát đỏa xà, ma ha tát đỏa xà.

Đa trịch đá: đâu lưu đâu lâu, a tư, ma tư, ma lợi ni, để ba ma lợi ni đậu đậu tì, na mộ na mộ, toa ha”

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖁𑖨𑖿𑖧  𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖠𑖲𑖨𑖲 𑖠𑖲𑖨𑖲, 𑖀𑖮𑖰 𑖦𑖮𑖱 𑖦𑖯𑖩𑖰𑖡𑖱-𑖟𑖱𑖢 𑖦𑖯𑖩𑖰𑖡𑖱 𑖟𑖲𑖨𑖿- 𑖠𑖳𑖝𑖰  𑖡𑖦𑖺  𑖡𑖦𑖺   𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMO ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA
TADYATHĀ: DHURU DHURU, AHI MAHĪ MĀLINĪ-DĪPA MĀLINĪ DUR- DHŪTI  NAMO  NAMO   SVĀHĀ

Hành Đà La Ni Pháp này. Ở trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đốt Trầm Thủy Hương, chí Tâm sám hối, tụng Đà La Ni này ba biến thì hay diệt tất cả nghiệp tội từ vô thủy đến nay, được Công Đức lớn. Muốn cầu nguyện đều được như  Nguyện

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ   ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú  là

DHURU DHURU: gom giữ tiêu đề lóe sáng (biểu thị cho sự một lòng sám hối, phát sinh hiểu biết chính đúng)

AHI MAHĪ MĀLINĪ-DĪPA: ngọn đèn sáng chói trên đại địa (biểu thị cho Trí Tuệ tỏa sáng trong Tâm)

MĀLINĪ DUR-DHŪTI: chiếu sáng lay động chuyển đổi điều xấu ác NAMO  NAMO: mỗi mỗi quy  mệnh

SVĀHĀ: thành tựu tốt lành

 

05/09/2015