ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH THIỂN THÍCH
地藏菩薩本願經淺釋
Chủ giảng: Tuyên Hóa Thượng Nhân
宣化上人主講