ĐỆ TỬ PHẬT XUẤT GIA & TẠI GIA
Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy