Đâu-suất

Từ điển Đạo Uyển


兜率; C: dōushuò; J: tosotsu; S: tuṣita. Tịnh độ của Bồ Tát Di-lặc (s: maitreya). Đâu-suất thiên (兜率天).