ĐẠO PHẬT VÀ TUỔI TRẺ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan