Đạo Phật Là Đạo Biết Lắng Nghe
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan