Đạo Đời Chẳng Phải Hai

Thơ: Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền
Nhạc: NS Uy Thi Ca

doahong