Đáo đầu

Từ điển Đạo Uyển


到頭; C: dàotóu; J: tōtō; 1. Sau tất cả, tuỳ cơ, cuối cùng, sau cùng; 2. Tốt nhất, hay nhất.