DANH HIỆU 28 DẠ XOA ĐẠI QUÂN VƯƠNG
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư TĂNG GIÀ BÀ LA dịch chép
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Ông nên thọ trì tên của 28 vị Dạ Xoa Đại Quân Vương thủ hộ 10 phương quốc thổ”.

_ A Nan! Có 4 vị Dạ Xoa Đại Quân Vương trụ tại phương Đông thường thủ hộ phương Đông. Tên các vị ấy như vầy: Địa Kha (Dīrgha: Trường), Tu Niết Đa La (Sunetra: Thiện Nhãn), Phân Na Kha (Pūrṇa: Mãn), Ca Tỳ La (Thanh Sắc ?Kapila: Hoàng Sắc)

__ A Nan! Phương Nam lại có 4 vị Dạ Xoa trụ tại phương Nam, thường thủ hộ phương Nam. Tên các vị ấy như vầy: Tăng Già (Siṃha: Sư Tử), Ưu Ba Tăng Già (Upasiṃha: Sư Tử Tử), Thưởng Khởi La (Śaṅkhara: Loa), Chiên Đàn Na (Candana: Chiên Đàn)

_ A Nan! Phương Tây lại có 4 vị Dạ Xoa trụ tại phương Tây, thường thủ hộ phương Tây. Tên các vị ấy như vầy: Ha Lợi (Hari: Sư Tử), Ha Lợi Chỉ Xả (Harikeśa:  Sư Tử Kế), Ba La Phó (Prabhū: Tự Tại), Băng Già La (Hoàng Sắc ? Piṅgala: Thanh Sắc).

_ A Nan! Phương Bắc lại có 4 vị Dạ Xoa trụ tại phương Bắc, thường thủ hộ phương Bắc. Tên các vị ấy như vầy: Đà La Noa (Dharaṇa: Trì), Đà La Nan Đà (Dharananda: Hoan Hỷ), Ổn Dữu Già Ba La (Udyogapāla: Cần Thủ), Biệt Tha Na (Viṣṇu: Viên)

_ A Nan! Bốn góc (4 phương bàng) có 4 vị Dạ Xoa trụ tại 4 góc, thường thủ hộ 4 góc. Tên các vị ấy như vầy : Bàn Chỉ Kha Già (Pañcika: Ngũ), Bàn Già La Chiên Đà (Pañcala-caṇḍa: Ngũ Khả Úy), Sa Đa Kỳ Lê (Saptagiri: Thất Sơn, Chủ của 7 núi), Hê Già Ba Đa (Hemavata: Tuyết Sơn Chủ)

_ A Nan! Phương dưới có 4 vị Dạ Xoa Đại Quân Vương trụ tại phương dưới, thường thủ hộ phương dưới. Tên các vị ấy như vầy: Bộ Ma (Bhūma: Địa), Tu Bộ Ma (Subhūma: Thiện Địa), Kha La (Kāla_ Hắc), Ưu Ba Kha La (Upakāla: Tiểu Hắc)

_ A Nan! Phương trên có 4 vị Dạ Xoa Đại Quân Vương trụ tại phương trên, thường thủ hộ phương trên. Tên các vị ấy như vầy: Tô Ma (Soma: Nguyệt), Tu Lợi (Sūrya: Nhật), Ac Kỳ Ni (Agni: Hỏa), Bà Dữu (Vāyu: Phong)

Đức Phật vì A Nan nói Tướng đại uy thần lợi ích của 28 Bộ Dạ Xoa Đại Quân Chủ xong. Pháp này có tên là Trấn Hộ Quốc Pháp  

DANH HIỆU 28 DẠ XOA ĐẠI QUÂN VƯƠNG (Hết)

16/04/2005