Dâng Lễ Trai Tăng
 Sáng tác: Thích Minh Giới
Trình bày: Đào Vũ Thanh